Cự ly và thời gian cut-off

Thông tin cự ly

#Cự lyThời gian Cut-offThời gian Check-in
1 42KM 11:15 AM (7 tiếng) 03:45 AM
2 21KM 10:00 AM (5 tiếng) 04:30 AM
3 10KM 08:30 AM (3 tiếng) 05:00 AM
4 5KM 07:45 AM (2 tiếng) 05:15 AM