Cự ly và thời gian cut-off

Thông tin cự ly

#Cự lyThời gian Cut-offThời gian Check-in
1 42KM 11:30 AM (7 tiếng) 04:00 AM
2 21KM 10:15 AM (5 tiếng) 04:45 AM
3 10KM 08:45 AM (3 tiếng) 05:15 AM
4 5KM 08:15 AM (2 tiếng) 05:45 AM