Đăng ký nhóm và Giảm giá

Chương trình ưu đãi được áp dụng khi thanh toán theo nhóm. Dưới đây là hướng dẫn lập nhóm, đăng ký theo nhóm, thanh toán theo nhóm và các chương trình ưu đãi cho thanh toán nhóm.

I. Hướng dẫn lập nhóm

1. Sau khi lập tài khoản trên website, quản trị nhóm vào mục "Quản lý nhóm" rồi vào "Lập nhóm" để tạo nhóm.


2. Sau khi quản trị nhóm đã lập nhóm, các thành viên trong nhóm khi đăng ký tham gia có thể vào mục "Tên nhóm",chọn tên nhóm mà quản trị nhóm đã lập để đăng ký nhóm như sau
II. Hướng dẫn thanh toán nhóm

1. Quản trị nhóm đăng nhập vào tài khoản của mình và vào mục "Quản lý nhóm". 
2. Chọn mục "Thanh toán nhóm". Sau đó, "Danh sách đăng ký nhóm" sẽ hiện lên tất cả các thành viên đã đăng ký của nhóm nhưng chưa thực hiện thanh toán. Quản trị nhóm có thể chọn các thành viên mình sẽ thực hiện thanh toán giúp để thanh toán. Lưu ý: thành viên nhóm sẽ chỉ hiện lên trong "Danh sách đăng ký nhóm" sau khi đã tự đăng ký và chọn nhóm. 
3. Sau khi đã chọn những thành viên mà quản trị nhóm sẽ thực hiện thanh toán giúp, quản trị nhóm chọn hình thức thanh toán. 4. Click "Thanh toán" và quản trị nhóm có thể chọn "Phương thức thanh toán" và thực hiện thanh toán cho các thành viên trong nhóm mình.


 


III. Ưu đãi áp dụng cho thanh toán nhóm

Ưu đãi chỉ áp dụng cho việc thanh toán theo nhóm cho mức giá Tiêu chuẩn (tới ngày 30/09/2017), tức là khi một nhóm thanh toán cùng nhau. Các mức ưu đãi áp dụng cho thanh toán theo nhóm như sau:
- Thanh toán nhóm 10 người trở lên: 5%
- Thanh toán nhóm 20 người trở lên: 8%
- Thanh toán nhóm 30 người trở lên: 15%