Cự ly và thời gian cut-off

Thông tin cự ly

#Cự lyThời gian Cut-offThời gian Check-in
1 42KM 12:00 PM (7 tiếng) 04:00 AM
2 21KM 11:00 AM (5 tiếng) 05:00 AM
3 10KM 09:30 PM (3 tiếng) 05:30 AM
4 5KM 09:00 AM (2 tiếng) 06:00 AM